นามบัตรดิจิตอล

1. ชื่อนามบัตร ต้องเป็นภาษาอังกฤษตัวเล็กและตัวเลข เช่น abc123
2. ชื่อนามบัตร ต้องมีจำนวนตัวอักษร 5-20 ตัว
3. ไม่สามารถเริ่มต้นหรือจบด้วยเครื่องหมาย hypen
4. ไม่สามารถมีตัวอักษรพิเศษได้
5. ท่านจะได้รับเว็บไซต์นามบัตร ดังนี้ https://nambat.me/YourCardName